Các khóa học sắp khai giảng

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp nhận diện mối nguy, phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro tại nơi làm việc. Qua khóa học, học viên có thể: Hiểu được các khái niệm cơ bản về nhận biết mối nguy và quản lý…….

Top